khởi động Windows sạch

Hướng dẫn cho Windows 10 Task Manager Phần 3
chúng tôi đã giới thiệu các tab Processes, Details và Services của Task Manager trong Windows 10 và trong phần II , chúng tôi đã giới thiệu cho các tab Performance và App History. Trong phần cuối cùng này, chúng ta sẽ nói về các tab Startup và Users.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment

Why You Need A Website

Now